"Interaktywny nauczyciel" - Projekt edukacji cyfrowej dla nauczycieli w ramach "Lekcji:Enter"

powstała, żeby wspierać szkoły i nauczycieli w prowadzeniu atrakcyjnych, nowoczesnych lekcji, z wykorzystaniem  e – zasobów i nowych technologii. Projekt finansowany jest ze środków UE, prowadzony przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych. Przy współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

To największy projekt edukacji cyfrowej dla szkół w Polsce – w ciągu 4 lat w szkoleniach weźmie w nim udział ponad 75 000 nauczycieli z całego kraju. Rezultatem jest wdrożenie TIK w szkole poprzez przygotowanie:

 • kadry zarządzającej szkołami,
 • nauczycieli do kreatywnego i efektywnego wykorzystania e-zasobów i urządzeń mobilnych na lekcjach, w celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenia narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach.
Szkolenia  przeznaczone  są dla  nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym z obszarów:
 • edukacji wczesnoszkolnej,
 • humanistycznej,
 • matematyczno-przyrodniczej,
 • artystycznej,
 • informatycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Każdy z uczestników,  wykorzystując nowe  umiejętności, ma szansę zmienić sposób swojej pracy z dziećmi i młodzieżą, a  nowych technologii używać kreatywnie i skutecznie, prezentując uczniom ich wartościowe strony.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych należących do jednego z poniższych obszarów: 

Źródło: www.lekcjaenter.pl

Zmiana w szkole nie może zajść bez dyrekcji szkoły, dlatego do udziału w szkoleniu  zapraszamy także przedstawicieli kadry kierowniczej. Dodatkowo dyrektorzy mają  możliwość skorzystania z  modułu online „Aktywna lekcja z TIK”, podczas którego będą mogli przygotować plan włączenia TIK do edukacyjnej pracy szkoły.

Na szkolenia nauczycieli zgłasza członek kadry kierowniczej.

WAŻNE! Nauczyciel nie może zgłosić się indywidualnie.

Źródło: www.lekcjaenter.pl

Dokonując zgłoszenia należy pamiętać o pewnych zasadach.

W szkoleniu powinny uczestniczyć co najmniej:

 1. 2-3 osobowe zespoły ze szkół, w tym członek kadry zarządzającej – w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli,
 2. 4 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej – w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli,
 3. 5 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej – w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli.

Nie ma ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby nauczycieli z danej szkoły, biorących udział w szkoleniach. Powyższe limity dotyczą minimalnej liczby uczestników.

Łącznie w darmowych szkoleniach w ramach realizacji projektu przez Edu-Edukację w województwach pomorskim oraz kujawsko- pomorskim  będzie mogło wziąć udział 1700 nauczycieli w terminie od października 2020 r. do lutego 2022 r.

Ukończenie ścieżki edukacyjnej wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków:

Ścieżka edukacyjna to proces edukacyjny zaplanowany dla każdego nauczyciela, składa się na nią:

Źródło: www.lekcjaenter.pl
 • rejestracja uczestnika projektu poprzez platformę (uzupełnienie kwestionariusza uczestnika projektu),
 • wypełnienie pretestu – wstępnego testu kompetencji cyfrowych,
 • osiągnięcie minimalnego wymaganego progu frekwencji w szkoleniach „Lekcja:Enter” – uczestnictwo w min. 80% godzinach szkolenia stacjonarnego i 100% godzinach szkolenia online,
 • wypełnienie ankiety śródokresowej oceny szkolenia,
 • przygotowanie min. 2 scenariuszy lekcji dla uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – nowo poznanej wiedzy,
 • uzyskanie akceptacji od trenera lokalnego/trenerki lokalnej każdego z 2 przygotowanych przez nauczyciela scenariuszy lekcji,
 • przeprowadzenie min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy), poddanych ewaluacji wewnętrznej zgodnie z wytycznymi operatora,
 • poświadczenie na platformie uczestnictwa w 8 godzinach szkolenia online lub 5 godzinach szkolenia online w przypadku nauczycieli informatyki,
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej stworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji,
 • odbiór certyfikatu ukończenia szkolenia.

Ile czasu trwa szkolenie?

 • Nauczyciele przedmiotowi: szkolenie obejmuje 40h, w tym 32h szkolenia stacjonarnego oraz 8h szkolenia online.
 • Nauczyciele informatyki: 35h szkolenia stacjonarnego i 5h szkolenia online.

Ponadto nauczyciele przedmiotowi oraz ds. informatyki przygotowują min. 2 scenariusze zajęć, przeprowadzają 2 obserwowane lekcje z uczniami, poddane ewaluacji wewnętrznej zgodnie z wytycznymi operatora oraz wypełniają ankietę ewaluacyjną.

Źródło: www.lekcjaenter.pl

Czego się nauczymy? – scenariusze szkoleń

Poniżej przedstawiony cykl szkoleniowy odpowiada potrzebom nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK, ang.: ICT) w procesie uczenia się uczniów. Składa się on z dwóch głównych elementów. Pierwszy element szkoleniowy obejmuje szkolenie stacjonarne oraz przygotowane zasoby edukacyjne dla nauczycieli, służące podnoszeniu kompetencji w zakresie korzystania z technologii TIK na lekcjach. Drugi element, wdrożeniowy, polega na opracowaniu, co najmniej dwóch scenariuszy zajęć dla uczniów z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności poznanych w cyklu szkoleniowym.

Scenariusze szkoleń

Szkolenia dla nauczycieli grup przedmiotowych – 4 grupy przedmiotowe: edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, przedmioty matematyczno – przyrodnicze, przedmioty artystyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wprowadzenie

Moduł 1. Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne.
Zasady bezpieczeństwa i współpracy w internecie. Wprowadzenie do szkolenia.; 180 minut / 4h

Moduł 2. Lekcja w sieci – dobierz platformę, urządzenie, aplikację.
Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowym i praca w sieci.; 180 minut / 4h

Moduł 3. Ze smartfonem na lekcji.
Aktywizujące metody nauczania wspierane technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (TIK); 180 minut / 4h

Moduł 4. Tworzymy własne e-materiały.
Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów.; 1) 225 minut / 5h; 2) 135 minut /3h; 3) 180 minut /4h

Moduł 5. Jak wykorzystać TIK na lekcji – wprowadzenie do opracowania własnych scenariuszy lekcji – moduł online.
(Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca własna online na platformie lekcjaenter.pl).; 180 minut/ 4h – online; asynchroniczne

Moduł 6. Przygotowujemy scenariusze lekcji.
Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca nad scenariuszami wzbogaconymi o technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK).; 135 minut /3h stacjonarnie +
135 minut/ 3h – online, praca własne

Moduł 7. Zajęcia w szkole z własnym scenariuszem z wykorzystaniem TIK; 2×45 minut/ 2h

Moduł 8. Omawiamy przeprowadzone zajęcia.
Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – omówienie obserwowanych zajęć i zaliczenie szkolenia.; 270 minut/ 6h

Szkolenia dla nauczycieli informatyki klas 4-8 szkół podstawowychSzkolenia dla nauczycieli informatyki szkół ponadpodstawowych

Wprowadzenie

MODUŁ 1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.

1.1. Jak myśli programista.

1.2. Kot czy żółw?

MODUŁ 2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.

2.1. Wirtualne Arduino.

2.2 Oswajamy Pythona.

MODUŁ 3. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami.

MODUŁ 4. Omawiamy przeprowadzone zajęcia. 

Wprowadzenie

MODUŁ 1. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera  i innych urządzeń cyfrowych.

1.1. Eclipse, czyli projekt z klasą.

1.2. Budujemy bazę.

MODUŁ 2. Rozumienie, analizowanie
i rozwiązywanie problemów.

2.1 Algorytmy na Javie.

2.2 Mobilne szyfrowanie.

MODUŁ 3. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami.

MODUŁ 4. Omawiamy przeprowadzone zajęcia.

Zgłoszenie na konferencje - Interaktywny nauczyciel

Regulamin uczestnictwa

Szanowni Państwo już wkrótce pojawi się pełen regulamin uczestnictwa w projekcie. Planujemy rozpocząć szkolenia w październiku 2020r.

Do tego czasu prosimy o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej, która znajduje się w załączniku. Karta jest wstępną deklaracją udziału w  projekcie. 

Kontakt

Osoba do kontaktu:
Karolina Kapuścińska – Nojek
Koordynator projektu „Lekcja Enter”
tel. 734-151-190
e-mail:  lekcjaenter@eduedukacja.pl

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą kadrą https://eduedukacja.pl/kontakt/

Przedstawiamy Państwu migawki z realizacji szkoleń

… wszystko przed nami …
DO ZOBACZENIA

Partnerstwo

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Edu-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych podjęła współpracę w zakresie partnerstwa z  Fundacją Dla Was.

W ramach partnerstwa informujemy Państwa, że zapisów na szkolenia w województwie pomorskim oraz zachodniopomorskim można także dokonywać poprzez Fundację Dla Was.

KONTAKT: Fundacja Dla Was https://dlawas.org/kontakt/

Biuro

Adres: ul. Wileńska 66, 84 – 230 Rumia
Telefon: 518 251 955
E-mail: kontakt@dlawas.org

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Fundacji Orange www.lekcjaenter.pl 

Dofinansowanie na realizację projektu przyznane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zaproszenie do projektu